"Minden Egy" tőről fakad...


Elemi erővel 5.

 

“Minden Egy” tőről fakad…

 

Mi az összefüggés az ókori Hippokratesz és az időszámítás kezdetén élt Evangelisták között? S mi köze van a négy emberi karakternek a négy Elemhez és a Jelenések könyve négy élőlényéhez? A válasz ismét a csillagokban rejlik… Mert minden egy tőről, az Unio Mystica kozmikus törvényéből fakad… Most, Halak havában, a “Minden Egy” bölcsességének égisze alatt, aki keres, az talál…

 

 

 

 

Az ókori Hippokratész, majd 2500 ezer évvel ezelőtt, ráhangolódva a természet “járásának”, az idő fordulásának, s a Nap égbolton való haladásának összefüggő törvényére, felismerte, hogy a négy emberi karakter, a négy vérmérséklet bizony az Anyatermészet karakterével áll összefüggésben. A négy emberi karakter jellemvonásai, ugyanis azonosak a Zodiákus csillagképeinek a négy őselemhez kötődő jellemvonásaival.

Sőt a zodiákus kört négyrét osztó, csillagjegyekből kirajzolódó kereszt tárja elénk az égbolt, négy fix, azaz, stabilizáló csillagjegyének a jellemzőit, s a velük egylényegű négy Evangélista jelképi megjelenését:

azaz az Oroszlán,

a Sas (Skorpió),

az Angyal (Vízöntő)

és a Bika csillagképek szimbólumát.

Mert minden egy tőről,

a “Minden Egy” kozmikus törvényéből,

az Unio Mystica elvéből fakad…

S “amint a mennyben, úgy a földön is”,

emberi kérdéseinkre, problémáinkra,

világi zűrzavarainkra

a válaszokat most is az égben keresve találjuk meg,

mert azokat, az égben “írják”!

 

Most, Halak havában, az Unio Mystica bölcsességének égisze alatt, kihasználhatjuk az időt, hogy lelkileg és tudatilag is ráhangolódjunk erre a mindent mozgató, kozmikus törvényre!

(Lásd a “Lelkek halászata” című cikket)

 

 

 

Hippokratesz négy emberi karaktere…

 

 

A földi világot leíró négyesség törvénye,

a négy égtáj,

négy évszak,

négy elem analógiája

az égbolton keresendő!

 

A 12 zodiákus jegy, azaz a Nap éves haladásának az útja - az egymás után váltakozó tüzes, levegős, vizes és földies jegyek rendezett sora -határozzák meg földi létünkben a hónapok és az évszakok rendjét.

 

Ez a természetes “rendszer” jelentkezik emberi természetünkben is, mégpedig születésünk időpontjához kapcsolódva, a születési horoszkópunkban. Ennek a “csillagtérképnek, azaz a kozmoszban “felrajzolt” képnek, az energetikai mintázata jelentkezik emberi karakterünkben is…

 

 

E szerint - az összefüggés szerint maradt ránk Hippokratésztől az az elgondolás, aki szerint, a négy őselemhez, négy emberi karakter és négy testnedv párosul. Ha ezek stabil, “négy lábon álló” egyensúlya felbomlik, azoknál az embereknél az egészség megromlik, s a harmonikus személyiségkép eltűntével, sajátos vonások tünnek fel és torzítják el az emberi magatartást.

 

Vagyis, akiknél a vér túlsúlyban van, azok heves, vermes, lobbanékony, mindenre gyorsan reagáló, amolyan “hirteleten”, vagyis a Levegő elemhez tartozó, azaz szangvinikus emberek.

 

A féktelen, és erős érzelmű, gyors és erős lelki reakciókat megélő, tetterős emberekben a sárga epe van túlsúlyban. Ők a kolerikus, azaz tüzes jegyekben “érdekelt” emberek.

 

A töprengő, olykor kedvetlen, mélabús, ám mindenképpen komoly, érzelmileg kimozdíthatatlan, nehezen döntést hozó emberekben a fekete epe van túlsúlyban, ezért ők a melankólikus, azaz Föld jegyekhez tartozó emberek.

 

Akikben pedig a nyál van túlsúlyban, azok érzelmileg kiegyensúlyozott, nyugodt, ám gyakorta lomha emberek. A “lassú víz partot mos” mondás rájuk, a Víz jegyű alkaltokra igaz. Ők azok, a flegmatikus, azaz vizes érdekeltségű társaink, akiknek “fát lehet vágni a hátukon”.

 

 

 

A rendíthetetlenség keresztje,

avagy a négy Evangélista, négy “eleme”

 

 

 

A négyes analógia sorába illeszkedik a négy Evangélista égboltra festett, csillagképek szimbolumaival, jelképi nyelven megjelenített "szerepe” és karaktere is.

 

Az égboltra “festett” számos, fontos csillagkép közül, mi most a 3x4, azaz a 12 Zodiákusról, a Nap pályájáról szólunk, hiszen “szűkebb” életünket, évezredek óta íródó emberi történelmünket, az ősi népek mitológiáját, meséit, mondáit, népművészetét, szokásrendjét, a nemzetek karakterisztikáját, azaz metafórákba rendezett lelki és szellemi életét valójában ennek a 12 csillagjegynek és a hozzájuk tartozó, “mögöttük meghúzódó” csillagképek kozmikus “működése” befolyásolta.

 

Az Állatöv 12 csillagképe, 3x4-es osztásban, a négy elemi erő (Tűz, Víz, Levegő, Föld elemhez tartozó csillagjegyek) és azok dinamikáját meghatározó három minőség összegéből adódik. (kardinális, tehát teremtő, szilárd, tehát megartó és labil, tehát változó minőségű jegyek). Ennek okán, három különféle dinamikájú, három hatású kereszt rajzolódik ki a négy elemből az égbolton.

 

 

 

A négy Evangélista jelképeit,

a Szeretet “rendíthetetlen” keresztjét

az évkör Vízöntő-Oroszlán és

Bika-Skorpió tengelyeinek metszései

rajzolják fel…

 

 

 

Az Evangélisták szilárd,

megtartó erejű jelképeinek,

kozmoszból ható energiája

a biztosíték arra,

hogy Jézus szellemisége

szeretet-törvénye,

mindenkor, biztonságban túlélje

az összes hányattatást és veszedelmet…

Hogy a mag,

biztos talajra, termékeny földbe hullva,

lelkileg, érzelmileg átérzékenyítve,

szellemi, gondolati síkon tudássá válva,

teremtő erővel hirdethesse

az Örömhírt.

Mert e négy csillagjegy energiája és jelképei

adják a lélek számára

a biztonságot, a bizonyosságot,

a rendíthetetlenség keresztjét…

 

 

 

E szerint Szent János, a “vizes” Skorpió jegy, a skorpiós tulajdonságokkal bíró, evilág és a túlvilág összes titkába beavatott ember megtestesítője. Ő a flegmatikus, “vizes” karakter képviselője.

A keresztény mitológiában éppen ezért ábrázolják a hamvaiból is feltámadó Főnix madárral, azaz Sassal. Hiszen az évkörben a “vizes” jegyű Skorpió, (kígyó) az élet mélyebb nehézségeiből, a lélek, a tudatalatti legmélyebb bugyraiból, a “porból” kígyózva, a hamvaiból feltámadó Főnixmadárrá változik, s rálelve az élet lelki-spirituális kapaszkodóira, az égbe, a másvilágba emeli magát.

Az évkörben, Skorpió havában, Mindenszentek és Halottak napja idején a lélek azokat az átjárókat keresi, azokat a lelki kapukat nyitogatja, amelyeken át a túlvilágra költözött lélek-testvéreinken keresztül saját életünkre, tudatalatti kérdéseinkre keressük “idelenn” a biztonságot adó válaszokat…

A lélek ilyenkor az élet és a halál, egyszóval az Élet titkaira keresi a választ!

 

Szent Márkot, az Oroszlán tüzes, kolerikus alkata írja le.

Az Oroszlán a szilárd, szeretet, a biztonságot adó, meleg érzelmek, a stabil cselekvés, a nyugodt életerő szimbóluma. Ezek az értékek adják életünkben a hitet, a harmoniát, a biztonságosan áramló tetterőt. Ezen értékek által biztosítható a jövőbe vetett hit és a remény.

A nyár derekán túl, az évkörben Oroszlán idején, a termés már virul, “magától” érleli az Anyatermészet… Az élet virul, mert majd kicsattan minden az életerőtől. Nem tombol már tavaszi szél, s nem fenyeget még az őszi eső… Nyugalom, szépség és biztonság költözik a szívünkbe.

Az Oroszlán aranyló napsugarai feltétel nélkül árszatják a teremtő szeret-energiát mindenkire…

 

 

A Vízöntő analógiájaként a “levegős”, azaz szangvinikus ember megtestesítője, az angyalarcú Máté, a Képmás ember allegóriája. Nem véletlen, hogy az Angyal épp a “vízöntős” tulajdonság jelképezője a csillagbölcselet jelképrendszerében. Hiszen a levegős Vízöntő idején már érzékelhető a Fény erősödése. A lélek új utakat, új megoldásokat keres, gyarapodik az ereje, akár határok, korlátok ledöntését is fontolgatja a szabadon szárnyaló tetterő... Ez a Vízöntő újdonságkeresése.

 

A “levegős” értelem, a tudás itt a legmagasabb régióiba kapaszkodik, hogy az információ, a gondolat, az értelem révén hírt adjon az új szellemiségről! S hogy az új szellemiség, Jézus szellemisége, Új embert teremtsen!

A Vízöntö a korsójából tiszta vizet, tiszta energiát önt a világra. Szeretet-energiája az új ember, a megújulásra vágyó emberiség felé fordul!

 

 

 

A Bikaként ábrázolt Lukács pedig a földies, malenkólikus, Bika zodiákus jegy kozmikus “hírnöke” a képekben beszélő, keresztény mitológiában.

 

Bika idején az életet hordozó mag befogadására, elmélyítésére, megtermékenyülésére alkalmas a tavasz hevétől megmelegedett Anyaföld.

Biztonság és stabilitás a gyümölcse a jó helyre vetett magnak!

A Bika a megtermékenyített anyag szimbóluma! Benne a szellemi mag biztos talajra hullik. Ezen az erőtéren keresztül lehetséges az anyag megszentelése, fellelkesítése, mely gazdaggá teszi e lelket.

 A virágzó természet szépsége, harmoniája, életöröme, a szerelmes glambpárok turbékolása, olyen erővel, az életbe vetett bizalommal töltik fel az ember lelkét, mely erőt, biztonságot, stabilitást és lelki nyugalmat ad földi létünkben.

 

 

Az ősi,

gnosztikus kereszténység,

azaz a kozmológikus tudásra épülő

keresztény tanok ugyanis

ismerték, használták és tudták

a földre születő emberi Lélek,

a mennyei-kozmikus világ törvényeinek összefüggéseit.

Égi képekbe rendezve tették

“olvashatóvá” Jézus üzenetét.

Eszerint alkották meg

a kereszténység további jelképeit is,

hiszen az ember és kozmosz találkozik bennük.

 

 

https://csizio.blogstar.hu/./pages/csizio/contents/blog/90807/pics/lead_800x600.jpg
2020 asztrológiai előrejelzés,a földi négyesség törvénye,a Négy elem szellemi üzenete,a négy emberi karakter,a természeti katasztrófák szellemi üzenete,aktív-passzív erők,Ars Regina,Asztrológia,Bak Szaturnusz-Plútó együttállás,Csillagbölcselet,Elemi erők,Gnózis,Halak Neptun,Kereszt,Kereszténység,Körosztó kereszt,Magyarország horoszkópja,Négy Evangélista,Planétás,Spirituális bölcselet,Unio Mystica,Zodiákus
 
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Ezeket a cikkeket olvastad már?