Janus arcú magyar Újév 4. rész 2020 - A lelkiség újjászületése


Janus arcú magyar újév 4. rész

 

A Lelkiség újjászületése

 

A háborúktól és világi konfliktusoktól terhelt, a természeti- és társadalmi környezet tüzeitől, az éghajlati felmelegedéstől felperzselt világ, csak úgy szomjúhozza a nőies, lecsendesítő, megnyugtató, yin energiát! Melyek is volnának ezek? Holdikusak. Nos, erről szól az a kapu, ahová 2020-ban - a számok nyelvén szólva, a Hold-Plútó-Hold-Plútó változást ígérő korszakkapujába belépett az emberiség. Nincs tovább halogatni való idő! A harcias, feltüzelt, perzselő, aktív pólus irányába elbillent poláris világ egyensúlyához nélkülözhetetlen a nőies, passzív, kibékítő, lecsendesítő, együttérző erők újjászületése!

 

 

A 2020-as dátum, a számok misztikus nyelvén azt üzeni:

Eddig és netovább…

…mert mostantól kezdve, ha az agressziót, egyéni és társadalmi világunk hatalmi harcait, a szélsőséges anyagi növekedést, nem csendesíti le az emberiség (Hold), akkor súlyos, végletes, perzselő és megrendítő következményei lesznek (Plútó) a női-passzív energia, azaz a lelkiismeret és az együttműködés (Hold) nélkülözésének (Plútó)!

Itt az idő a befelé,

Isten felé,

az Élő, Igaz Lelkiismeret

felé fordulásra!

 

Csak így van mód arra, hogy

az emberiség elkövetkezendő, hosszú periódusa

a valós és igaz tartalommal megtöltöltött, passzív minőség:

a lelkiismeretesség,

az emberi együttműködés,

a jószándék évezrede lehessen!

 

Nem kis feladat!

Körülnézve ugyanis, egy cseppet sem harmonikus, új kezdet kapujában áll az emberiség, amely - mint minden kezdet - nehéz…

Nehéz ugyanis elereszteni azokat a múltból hozott, hibás, gondolati, erkölcsi, politikai, társadalmi, világnézeti megszokásokat,

téves hatalmi felfogást, önző, másokat lenéző és leigázó szemléletmódot,

amely a kevesek “játékszereként” feltüzelte,

egymás ellen fordította és harciassá tette a mindennapjainkat,

amely alapjában véve

szelídségre, megértésre,

kedvességre, nyugalomra

szomjúhozik…

Mi hát egy ilyen világi helyzetben, egy “yin” országban, tehát nőies erőterű hazában, Boldogasszony nemzeteként, a dolgunk?

 

Lelkünkben, gondolatainkban és cselekedeteinkben

kell visszatalálni ahhoz

a hűsítő, lecsendesítő, az életet éltető és tápláló életszemlélethez,

amely:

helyrehozza saját hibáinkat,

s felrázza mások kibillentségét,

s amely kiegyenlíti világi bajainkat.

Az egyéni, társadalmi és természeti harmonia szempontjából sürgető dolgunk visszatalálni ahhoz a spirituális élethez, ősi küldetésünkhöz, amely a történelmi nehézségeink ellenére,

szokásaink és életmódunk megváltozásának dacára,

mindvégig ott élt és most is ott él

a közös, nemzeti, tudatalatti régióban.

 

Ebben nekünk,

MAGYAR NŐKNEK,

a női principium alapvető hordózóiként,

jelentős feladatunk van!

 

Vissza kell találnunk, ahhoz

AZ EREDETI, NŐI KÜLDETÉSHEZ,

életfeladathoz és gondolkodásmódhoz,

érzelemvilághoz és habitushoz,

szokásrendhez és önkifejezési formához,

viselkedési stílushoz és hangnemhez,

amelynek megélésére,

A TEREMTETT VILÁG MŰKÖDTETŐIKÉNT,

Isten nőnek teremtett bennünket.

 

Ezáltal segíthetjük leszelidíteni és megnyugtatni,

bátorítani és támogatni a környezetünket,

óvó, védő, boldogító motorja lenni családjainknak,

a mindenkori hatalomgyakorlás eszköztárában újjáéleszteni az együttérzést és a lelkiismeretességet!

Erről, a női minőségű, lelki, lekiismereti, érzelmi újjászületésről üzen a 2020-as év hajnalán a fejünk felett álló, összes, nőies minőségű - a múlt hibáinak tükröt tartó és a jövőt előrelendítő - bolygó kozmikus állása!

 (Erről szól a sorsfeladatot jelző, Rák felszálló Holdcsomópont – Hold együttállás, mely szembenállásával tükröt tart a múlt hibáinak, azaz a Bak leszálló Holdcsomópont- Jupiter, Bak Szaturnusz-Plútó, Nap-Merkúr bolygócsoportosulásnak. Hogy a tiszta lecsendesítő, elfogadó, a lelkiismeret hangján megszólaló életfilozófia, életszemlélet megteremtődhessen a Halakban álló Neptun, trigon-szextil segítő fényszöge által.)

 

Nos, gondolkodjunk!

Melyek azok az értékek, amelyeknek - az isteni terv részeként - az újjáélesztése a cél?!

Melyek is ezek az oly sokat idézett, passszív, nőies energiák?

 

Holdikusak…

 

Nézzük, hát az analógiákat!

A Hold: a sötétség “úrnője” az Égbolton.

Ezért “láthatatlan” világunk, tudatalatti erőink, belső énünk, érzelmeink, intuícióink kifejeződései az életünkben.

 

“Hívószavai”:

a befeléfordulás, az elcsendesülés,

a megértés, és megnyílás,

 befogadás, érlelés, nevelés, növelés,

az önzetlen odaadás, és együttműködés,

valamint, a lelki rugalmasságból fakadó elfogadás és alázat

Isten szándéka és terve előtt.

 

Mély, empatikus, lelki, érzelmi tartalom,

                           “máriás értékrend” ...

 

Olyan - a férfiakban is ott élő, ám a nőkkel, a női életadás küldetésével alapvetően egylényegű - manapság “elhalványult” tulajdonság,

amelynek szelídsége, önzetlenségének ereje,

hatalmas potenciál.

 

A férfiak és nők számára egyaránt létező “eszköz”, mely a lelkiismeret irányába való megnyílással,

meditatív elmélyülésből fakadó tiszta érzelmek ápolásával,

az intuíció által feltárt bölcsességek külvilágban való “szétszórásával”,

folyton-folyvást életben tartandó és működtetendő erőtér.

 

Életfilozófia, amely nem öncélú,

nem mások kiaknázásából gyarapodó, nem haszonleső,

hanem az ego hatalmi játszmáit leküzdő,

önmagunk “fontosságán”, egyéni céljainkon túlmutató, éppen ezért

egyéni fejlődésünket szolgáló,

egyéni, közösségi,

nemzeti érték,

globális emberi érdek!

 

Minél többen találunk vissza ehhez, a spirituális értelemben vett,

az Élet akítív-passzív hullámzását életben tartó alaptulajdonsághoz, akkor a kozmosz belülről kifelé ható energetikai törvénye szerint, tömegével harmonizálhatjuk

először saját életünket, egészségünket, párkapcsolatunkat,

majd családi viszonyainkat.

S minél többen “mozdulunk” egyszerre,

akkor tiszta, "holdikus, ezüsttükröt" tartva,

és a teremtő erőinkkel inspirálva változtathatjuk meg

a poláris világ aktív, férfias elvű, külvilági oldalát,

azaz világi életünket!

 

Mert ez az életet boldogító eszme,

a szelídségével és nyugalmával,

érzelmi mélységeivel és befogadóképességével

másokat magával ragadó, lenyűgöző erő!

 

A férfiakat inspiráló,

 tüzes tettrekészségüket fellobbantó, óriási,

női erőforrás!

 

Isten egyik teremtő elve!

 

Ezért:

az egyetlen, igaz,

természetadta, tehát

Istentől eredő,

női hatalom!

 

A  természet törvénye szerint,

éppen ez az erős, női erőtér

válthat ki hatalmas változásokat!

Ha felélesztjük ezt az életet gyógyító, egyensúlyt teremtő

női minőséget, akkor elmondhatjuk, hogy

a XXI. század és

- 2-es, holdikus analógiájú számjeggyel induló -

III. évezred, a spirituális nők, s az általuk életrekeltett

megbékítő, lecsendesítő, passzív erők korszaka lesz!

Ez az egyetlen időszerű,

Istentől rendelt feladat

az emberiség számára a világban!

(Rák Karmapont)

 

(Ezt üzeni az égboltról a sorsfeladatot, azaz a karmát jelentő, Felszálló Holdcsomópont a Rákban, a Halak Neptun trigon-szextil segítő fényszögkapcsolatával)

                     

              A III. évezred hajnalán - mind az emberi természet, mind a Földbolygó természetének megmentése érdekében - ezt a nélkülözhetetlen elvet kell újraformálni

gondolkodásmódban, és politikai döntéshozatalban,

hitéletben, világnézeti kérdésekben, erkölcsi hozzáállásban,

törvénykezésben és igazságszolgáltatásban,

egyéni és közösségi habitusban, hétköznapi életben,

női identitásban, társadalmi szerepkörben és magatartásformában,

s mindennek következményeként,

férfi-nő, ember és ember kapcsolatában!

(Erre figyelmeztet a Bakban álló bolygóhalmozódás: a Nap, Merkúr, Jupiter, Szaturnusz, Plútó leszálló holdcsomópont konstellációija!)

Érdemes végiggondolni, hogy rendszer-szinten melyik nemzet az, amely - elhibázott lépései ellenére is - éppen ezt a feladatot hajtotta és hajtja végre a világban!

Nem kell messzire mennünk…

 

Boldogasszony nemzeteként,

női minőségű égi oltalom alatt állva,

éppen ezt a magasztos célt,

isteni eszmét szolgálják most is erőfeszítéseink.

 

Így, aki az élet bármely területén,

FÖLDANYA, az ANYAFÖLD, a TERMŐFÖLD

megmentését szolgálja, aki

az OTTHONT, HÁZAT, HAZÁT,

annak BŐSÉGÉT és BOLDOGULÁSÁT

éltető szent eszméket erősíti,

aki a CSALÁD, az ANYASÁG,

Istentől eredő küldetését támogatja

akár egyéni, akár társadalmi, politikai, erkölcsi, szellemi, vallási eszközzel,

az komoly, ISTENI SEGÍTŐ ERŐTÉRRE SZÁMÍTHAT -

a legnagyobb ellenszél ellenére is!

 (Rák felszálló, Bak Leszálló Holdcsomópont trigon-szextil fényszöge a Halak Neptunnal)

 

 

A Halak csillagjegyben álló Neptun az őszinte,

Krisztusi szeretet és az iSTeNi igazság jelképe.

Nagyon komolyan veendő erőtér!

Éppen ezért van kitéve ez az értékrend megannyi támadásnak az ellenerő - mondjuk ki bátran - a SáTáN részéről.

Mert ez is a polaritás kétarcú törvénye…

 

Azonban - épp a polaritás negatív hozománya okán -

ha továbbra is hagyjuk magunkat a “neptunuszi” bódultság állapotában hiszékenyen, hitevesztetten becsapni, s nem vesszük észre a báránybőrbe bújt farkast,

a filantróp eszmékbe csomagolt,

feminista “tűsarkakon” lépdelő, férfi-női hatalmi játszmákban érdekelt,

avagy éppen “áttetsző” zöld köntösbe öltöztetett

álságos gondolatokat, akkor nemhogy egy helyben toporgunk,

hanem időt is veszítünk, amellyel életet veszítünk…

Ha nem leplezzük le a “levegőben lévő”, a változást és változtatást -kizárólag a hatalom megszerzése miatt - sürgető, háttérből irányított, neptuni “ködbe”, titokba burkolózó életellenes erőket,

akkor súlyos, végzetes és végletes világi eseményekre számíthatunk!

                                         

                                         Ám félreértés ne essék!

A pusztító nehézségek, a destruktív, hőbörgő,felforgató, másokat érzéseit, hitrendszerét, emberi mivoltát agresszívan bántó "szolgákat" sem fogják megkímélni!

(Bak Szaturnusz-Plútó együttállás, és hamarosan aktiválódó kvadrát Bika Uránusz fényszög)

             

                  Ha az emberiség mind egyéni, mind társadalmi szinten

nem tér észhez, ha nem változtat érzelmi, lelkiismereti kérdésekben, akkor olyan plutói pusztításbana női energiák, egyrészt a Víz elem oly mértékű “megvonásában”, avagy éppen túlburjánzásában,

valamint Föld elem okán, olyan “világ-mozgató” eseményekben lesz részünk,

amely,

az emberiség érzelmi tikkadtságának,

lelki “szárazságának”, érzelmi zavarodottságának

és tudati kibillentségének lesz “tökéletes” tükörképe!

Ezt üzenik a számok is, a 2020, azaz hold-plútó-hold-plútó analógiájái okán…

Érdemes visszalapozni sorozatunk 2. részéhez, amely a fejünk felett ható, úgynevezett transzcendentális bolygók üzenetével foglalkozik!

 

               A most induló évtizedben, az igen sok, passzív érdekeltségű kozmikus hatás okán, egyre szembetűnőbb lesz

a nők, lányok, női erők, női csoportosulások előtérbe kerülése.

                                         Azonban meg ne tévedjünk!

Az igaz-hamis játékban nagy lesz “tülekedés”…

Éppen ezért éles szem, tiszta tudat, s tiszta Lélek-ismeret,

azaz lelkiismeret kell ahhoz, hogy észrevegyük,

kik azok a nők, akik valóságosan is éltetik a nemes eszméket,

s kik azok, akik csak a továbbélésükért küzdő - aktív pólusú uralmi erők - női testbe bújt, kiszolgálói és “reklám-arcai”.

 

A világi polaritás miatt,

az igaz és hamis eszmék játszmája

csak hatalmas fizikai és szellemi összeütközések

árán fog megtörténni.

Ezt az összeütközést azonban

a Halak Neptun

KRISZTUSI ÜZENETE

segíti, támogatja…

Ha…

Ha lesz az a kritikus tömeg, amely az egyéni érdekeit levetkőzve,

érti, látja, mi zajlik a feje felett, s ezért kéri és hívja

                  az Égi, Isteni, Jézusi erőt!

A 2020-as év kezdetén,

éppen ezért egyre hangosabban kell kimondanunk, hogy

 

                                        Bízzuk

                             Újra

                             Életünket

                             Krisztusra!

 

                                                                                 Vége…

 

https://csizio.blogstar.hu/./pages/csizio/contents/blog/88910/pics/lead_800x600.jpg
2020 asztrológiai előrejelzés,Ars Regina,Planétás,Spirituális bölcselet,Teremtő Nőiség
 
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Ezeket a cikkeket olvastad már?