Janus arcú magyar Újév 3. Korszakkapu - 2020. Január 10 – 20.


Janus arcú magyar Újév

  1. rész

 

Korszakkapu

2020. Január 10 – 20.

2020. Január 10-én, egy nagyerejű Telihold “bekísér” bennünket abba a végletes határvonalat húzó “korszakkapuba”, amely színtiszta tükörként szembesíti az emberiséget a múlt téves beidegződéseivel, hazugságaival, helytelen döntéseivel és a mindeddig halogatott lelkiismereti teendőkkel. Hatalmi játszmáinkat “megrendítő” történések képében “olvassa fejünkre” a Teremtő…

 

Amint arról korábban írtunk, a 2020-as évkezdetben egy rendkívül keskeny kapuban, a kozmikus erők szigorú határvonalat húzó tér-idő pillanatában, hatalmas változások “szaturnuszi” küszöbén állunk mindannyian.

Ez a kapu, az álarc mögé rejtett évezredes, évszázados múlt hazugságaival szembesít bennünket. Mindazzal a tiszta érzelmeket, erkölcsöt, együttérzést a mindenkori hatalom oltárán feláldozott cselekedetekkel, melyek a kevesek hasznát szolgálták.

A korszakkapu, ahová lépünk a mindenkori birodalmi gondokolkodásmódtól, és az azt kiszolgáló, befolyásoló törekvésektől való eltávolodásra és tiszta lélekkel-teli, emberséges, felelősségteljes változásra sarkall, vagy kényszerít bennünket.

A döntés a mi kezünkben van!

Egy biztos, nincs idő tovább halogatni az - önmagunk előtt is - elhallgatott, eltitkolt, olykor fájó beidegződéseinket! Mert mindaz, amit az emberiség kicsinyes, hatalmi játszmáival önmagának okozott, végletes nehézségek formájában törhet ránk.

 

A Január elsején fejünk felett látható égi állások – amint azt említettük már sorozatunk előző két részében – hatalmas erejű planéták, ritka kozmikus bolygókapcsolódásai, amelyek nagyon erős, felperzselő, brutális erejű, “világrengető” földi megnyilvánulásokat okoznak az életünkben.

(Bak Plútó-Szaturnusz-Leszálló Holdcsomópont együttállás szemben a Rák felszálló holdcsomóponttal, Trigon-szextil fényszögkapcsolatban a Halak Neptunnal, kezdetben Trigon Bika Uránusszal, majd kvadrát Bika Uránusszal!)

Hogy e “világrengető” kozmikus állások, milyen megrendítő politikai, társadalmi, gazdasági, mezőgazdasági, geológiai nehézségeket tárnak elénk - annak korábban említett példáit -, most nem idézzük újra, ám tapasztalhatjuk, hogy a 2020-as Újév első napjaiban a helyzet nem javult, sőt… (Érdemes “visszalapozni” sorozatunk 2.részéhez, a 2020, avagy a változások kapujában című íráshoz!)

 

           2020. Január 10-én, a fejünk felett látható, nagyerejű Telihold “bekísér” bennünket a korábban már említett január 10. és 20. közötti “korszakkapuba”, hogy mintegy tiszta tükör, a karma ok-okozati törvénye, és az emberi létezést, így a történelmet is irányító “hullámmozgásáltal visszamenőleg is szembesítsen mindnyájunkat azokkal a tudatosan, vagy olykor öntudatlanul vívott hatalmi játszmákkal, és az azokat eltussoló hazugságokkal, amelyek az emberi érvényesülés egyéni és társadalmi terepén mélyen beleivódtak az életünkbe.

Ezáltal olyan mélyreható változásokat okoztak a modern viselkedési mintákban, emberi viszonyainkban, társadalmi életünkben, hogy sokszor észre sem vesszük már őket.

Azonban félreértés ne essék, a karma, ok-okozati törvénye miatt a mások ellen elkövetett kisebb és nagyobb vétkekkel legalább akkora nehézségeket okoz az ember saját magának, mint másoknak!

(Bak-Rák Telihold, múltat jelképező Bak leszálló holdcsomópont, szemben az életfeladatot jelző Rák Felszálló Holdcsomóponttal, felerősítve a végletes erejű Szaturnusz-Plútó együttállást)

Olyan KORSZAKKAPUBA érkezett az emberiség, amelynek spirituális megértése nélkül, a harmonikustól messze távol eső mindennapjaink problémáinak sorát sem megérteni, sem kiküszöbölni, sem kijavítani nem lehet!

 

Ha nem foglalkozunk 2020.01.10. és 20. közötti dátummal, ha nem nézünk szembe ezen napok bolygóállásainak a Telihold által a felszínre törő, legfontosabb kozmikus üzenetével, azaz a földi világ poláris alaptörvényével, akkor olyan felperzselő, agresszív időszakba léphetünk, amelyet ember legyen a talpán, ki harmonikusan visel.

Azonban, ha megértjük az Életet tápláló, fenntartó, azt mozgató, aktív-passzív energetikai elv, egymást éltető, működésbe hozó, hullámzó ritmusát, akkor kezünkben lesz a kulcs, nemcsak a 2020-as évhez, hanem az ezt követő évezredhez is!

 

Ha minden elrontott, téves, hatalmi agresszióra, a másik lenézésére, kihasználására épülő politikai, ideológiai, vallási, társadalmi struktúrát, valamint egyéni beidegződést képesek leszünk a Telihold aranyló tükrében leleplezni, s kisepregetni “saját házunk tájáról is”, akkor a változások szele nem ajtóstúl ront a házra, hanem a változás szelének hullámhegyén felkapaszkodva, azoknak nem az elszenvedőivé, hanem kulcsfontosságú szereplőivé válhatunk!

 

Minden jelenlegi problémánk oka, hogy az emberiség elmúlt időszaka a túlburjánzó, aktív energia tombolásáról szólt a földi világban…

 

Az emberiség évezredek óta, különösen az 1000-es években, s annak is a második felében, a földrajzi felfedezések korától kezdve sajnos egyre nagyobb mértékben a poláris világ tiszta, eredeti, férfias, azaz aktív elvű energiáit olyanokat, mint a fenséges, kimagasló, bámulatos, sziporkázó, bátor, ötletgazdag - teremtő tulajdonságait kibillent, aktív elvekre cserélte fel.

Onnantól kezdve, hogy az ember ezen aktív-férfias energiájú elveket, tömegével, már nem egy közösség szolgálatára, az isteni igazság éltetésére, hanem az egyén - vagy legalábbis - a mindenkori kevesek hasznára, és egyéni “igazságok” magyarázatára fordítottakibillentette a kétarcúra teremtett világot az egyensúlyi állapotából.

Ekkor az ember elárulta a Jóistentől “kapott” tiszta, teremtő, aktív erejét, mert azokat hatalmi célokra - mások leigázásával -, birodalmak építésére, meglévők elpusztítására, a legtisztább eszméket ideológiai és vallási befolyásolásra, a világi és a spirituális tudást pedig anyagi-világi birodalmak építésére használta.

Agresszív, hatalmaskodó, másokat lekezelő, nagyravágyó törekvéseket hajszolt

a szelídség, az együttérzés, az empátia és a lelkiismeret passzív-nőies minőségével szemben!

 

A megbillent erőtér oly mértékben vette át az irányítást jelenlegi civilizációnkban – nemcsak egyéni szinten, hanem rendszerszinten egyaránt –, hogy az elfogadott “normák” végül jelentősen megváltoztatták az egyes ember, mint energiatermelő és sugárzó élőény energetikai befolyását a Földbolygón.

 

Ez a hatalmi szemlélet nyomta rá a bélyegét

az egyes ember és a Teremtett világ kapcsolatára,

az Anyaföld mérhetetlen kizsigerelésére.

 

De ez formálta át különféle szinteken az egyes ember életét is,

s győzte le az együttműködés, az empátia, a szelídség,

a megértés Jézusi üzeneteit.

 

Szinte észre sem vesszük, hogy ez az önmaga hasznát leső, egoista “játszmázás” mennyire torzította el a társadalmi érvényesülés és együttműködés “játékszabályait”, a munkamorált, az ember és ember közötti felebaráti viszonyt, a nő-férfi eredendően párkapcsolati “bizalomra” és együttműködésre épülő szeretet-közösségét. S ez a hatalomra törekvés hogyan alkotta meg az emberi féltékenységból fakadó gáncsoskodás mindennapi “rutinját”.

 

Gyermekeink mára pedig olyan agresszív, hatalmi szemléletre épülő mintát kaptak a mindennapokban - olykor a szülői mintákból, a családon belüli erőszakosságból, a multimédiás játékokból, a rajzfilmekből, a moziból, sőt az eléjük tárt történelmi “ideákból” -, amelyben felnőve maguk is az agresszió elkövetőjévé, vagy prédájává válnak.

Sokan vallják azt a nézetet, miszerint, ha erkölcsösen nevelik gyermekeiket, akkor "nem erre a világra nevelik őket…”- mindez olyan tudati és érzelmi zűrzavart okoz, amely energetikai értelemben káoszt teremt az éterben…

S hogy őszinték legyünk – bármennyire is fájó ezzel szembenézni-, a kevesek hatalmi eszközeként a XX. század csatatarein áldozattá váló férfiak helyébe lépő, férfias munkabírásra kényszerített nők kilátástalan élethelyzete megszülte azt a “modern” életfilózófiát, amelynek eredményeként soha nem volt a világban annyi egoista, öncélú érdekeit néző, törtető, hatalomra éhes, másokat lenéző, valódi együttérzést gyakorolni nem képes, mások hátán felkapaszkodó, intézkedő, irányítgató, tehát kifejezetten hamis aktív, férfias energiákat működtető (férfi és) nő a világban, mint most.

Az egészséges polaritásból, az arányosból kibillent, elvakult túlburjánzóvá, hatalmaskodóvá, öncélúvá, felsőbbrendűvé, kisemmizővé, eltipróvá, feltüzeltté, háborúskodóvá, agresszívvé, önteltté váló életszemlélet végül lenézte, kinevette és eltaposta poláris párját. Azt a vele poláris párban létező nőies- passzív, nyugalmat árasztó, érzelem-gazdagon ölelő életfilozófiát, habitust és erkölcsiséget, s vele együtt a passzív energetikai pólust, amelynek a végeredményeként a nyugati típusú társadalmakban kiment a “divatból” a szelíd, elcsendesítő, női életelv, hiszen összeegyeztethetetlenné vált a férfias elvárású mindennapokkal.

 

 

Nők milliárdjai dobták el életük eredeti,

Istentől rendelt teremtő elvét:

a befogadó, életet továbbörökítő,

óvó, védő, tápláló, életszemléletet,

habitust és viselkedésmódot,

 hogy végül magáról,

a gyermekszülés lehetőségéről,

a nőiség legfontosabb értékének,

az önzetlenségből fakadó életadásnak a küldetéséről

is lemondjanak…

 

Azt mondhatnánk, hogy a párkapcsolati, családi viszony két ember magánügye. Azonban spirituális értelemben ez cseppet sincs így!

Ugyanis, az egyes ember diszharmonikus energiája, majd a sok egyén összeadódó energiája, ha nem a passzív-aktív pólus ritmikus hullámzását követi, hanem a sok aktív pólust csak ritkán csendesíti le a passzív erőtér, az először csak egyéni “ritmuszavart”, végül globális energetikai káoszt eredményez.

 

Ez az energetikai disszonancia, hat ki először egyéni harmóniánkra betegség, lelkizavar, identitásválság formájábanmajd tágítva a kört, ez a feszült, forrongó aktív erőtértől duzzadó energetikai zavar éri utol párkapcsolati, családi környezetünket, később közösségi, társadalmi, nemzeti, a nemzetek közötti erőteret, hogy végül a Föld bolygó energetikai színterén keltsen zavart.

Mert mi történik nőies-passzív energia nélkül a világban?

Felperzselődik…

Hiszen hiányzik belőle a “vizes”, lecsendesítő hatás.

 

Épp ez történik a könnyfakasztó látványú, éppen felperzselődő, vízcseppekre szomjúhozó Ausztráliában, ahol a jelenlegi bolygóállások épp azokban a történelmi időkben voltak az “Égboltra festve”, amelyek meghatározták és kialakították a jelenlegi civilizációt a földrészen. Először, amikor a fehér hódítók, a holland gyarmatosítók megjelentek a távoli kontinensen (1606 Bak Szaturnusz, Bika Uránusz), majd amikor a Brit Korona gyarmatává vált a sziget (1770 Bak Plútó, Bika Uránusz), végül, amikor kikiáltották jelenlegi független államformájukat (1901. Bak Szaturnusz-Jupiter). A távoli földrész lakkossága oly mértkében cserélődött ki ezidő alatt, hogy körülbelül két százalékra tehető mára az eredeti bennszülött lakosság száma, akiket - mint az állatokat -, szó szerint levadásztak az egykori gyarmatosítók. Ejtett-e értük egy csepp könnyet a modern, magát civilizáltnak mondott világ?

Nos, rendkívül félelmetes, hogyan dolgozik a karma, történelmen is átívelő, ok-okozati törvénye!

(a jelenlegi, múltat, a múlt hibáit jelképező Leszálló Holdcsomópont a Bakban állva, a fent említett és most a fejünk ismétlődő bolygókkal áll fényszögkapcsolatban!))

 

Nézzük tehát,

mi történik,

ha megbomlik a világi polaritás egyensúlya!

 

A polaritás energetikai diszharmóniája, azaz a két fél összjátékából az egyik fél eltűnése belső űrt, hiányállapotot okoz… Azonban a szerves élet egységének, a teljességre törekvés kozmikus törvényének okán ez a belső űr manifesztálódni fog először is a fizikai környezetünkben, majd saját fizikai testünkben - betegségek formájában.

Emberi szervezetünk működése és minden élő, szerves organizmus, mint szervezet működése ugyanis nem más, mint gondolataink és érzéseink hasonmás, fizikai lenyomata.

 

Ezért

egyéni, egyensúlyi kibillentségünk,

hárításaink, emberi természetünk hiányosságai

- mint a passzív lecsendesítő, empatikus erőtér -, így

a lelkiismeret hiánya,

avagy éppen túlműködtetett energiáink

- mint az aktív pólus, harcias, gyarmatosító, egoista szemlélete -,

nemcsak saját testi egészségünkben hagynak nyomot, hanem

“meghosszabbított, kitágított” önmagunkon:

személyes élletterünkön, az abban élők egészségében, birtokolható környezetünkön,

végül tágabb világunkban,

a Föld bolygón, mint élő, organikus szervezet testén,

azaz annak természetén” okoz súlyos károkat!

 

Általánosságban tehát, belső hárításaink, érzelmi disszonanciánk, folyamatos versenyhelyzetre edzett viselkedésünk, feszült és ideges természetünk, hovatovább agressziónk idővel átsugárzik majd párkapcsolati szer-vezetünkre, azaz tovább él a házaséletünkben, családi, majd tágabb közösségi, azaz társadalmi szer-vezeteinkben, nemzeti szer-veződésünkben, s végül a bolygó testi mivoltában, annak szer-vezetében, az Anya-természetben mutatja forrongását, “érzelmi” feszültségét.

Ez maga a szer-ves műveltség ok-okozati alaptörvénye, annak minden isteni teremtményre érvényes rendszerbiológiája, a csillagbölcselet összefüggésrendszere!

 

Világunk pusztító eseményei, a tűzeseteken át a háborúkig és vulkánkitörésekig,

az egyre aktiválódó Napkitörésekig,

a hatalmas tornádók és a nem szokványos, mindent elsöprő szélviharok a kibillent, aktív, férfias energia, a yang túlburjánzó jelzései.

(A világunkat alkotó négy elemből ugyanis,

a Tűz és a Levegő, az aktív erőtér kifejeződései,

a Föld és Víz elemek pedig a passzív, női pólus megnyilvánulásai)

 

Míg a szökőár, a tenger alatti földrengések, az árvizek és a fékevesztett esőzések, vagy éppen ez utóbbi drasztikus hiánya, sőt a befogadást követelő emberek (tíz)millióinak a “mozdulása”,

éppen e hiányzó, nőies, érzelmi, jin energiák

figyelemfelkeltő “jaj-kiáltásai”, azaz a kitöltetlen,

az ember által nem működtetett energetikai űr

hívatlan “benépesítői”!

 

Azaz, ha tömegével nincs az a nő, az az embermennyiség, amely működésbe hozza mindennapi életével, viselkedésével, érzelmi megnyilvánulásaival, szokásrendszerével a tiszta, nőies, yin energiát a földi világban, akkor a poláris kettősség törvénye okán, a földi világ jelenlegi kibillentségéből még mélyebbre zuhan, mely akár helyrehozhatatlan sérüléseket okozhat mind az emberiség, mind a kék bolygó szerves működésében.

 Azonban ne tévedjünk meg egy pillanatra sem!

Az egónk mindig többre, nagyobbra, hatalmasabbra vágyó, fogságából kivezető, nőies-passzív, lecsendesítő, szelíd, önzetlen, istenkereső energiákra nekünk embereknek van szükségünk!

Önmagunk megváltoztatásán, lelkünk megmentésén kellene fáradoznunk, mert az

 

Anyatermészet idővel kiheveri az őt ért sérüléseket,

a KORSZAKKAPU kérdése csak az:

 

hogy velünk, vagy nélkülünk?

S hogy mi ebben a mi küldetésünk?

Egy “yin országban”, magyar hazában élő, a nőies erőterű, Boldogasszony által oltalmazott nemzet gyermekeiként, a magyar nyelvet értő és magyarul gondolkodó férfiaknak és nőknek?

Nos, ezzel folytatjuk….

 

 

https://csizio.blogstar.hu/./pages/csizio/contents/blog/88661/pics/lead_800x600.jpg
2020 asztrológiai előrejelzés,Planétás,Spirituális bölcselet
 
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Ezeket a cikkeket olvastad már?