Janus arcú magyar Újév 2.rész 2020, avagy a változások kapujában…


Janus arcú magyar Újév

2. rész

 

2020, avagy a változások kapujában…

 

“Én vagyok a kezdet és a vég…” hirdeti János apostol az Úr mondandóját a szakrális év kapujában, mely az Újesztendő hajnalán különösen időszerű számunkra! A naptári év kapujában őrködő János és antik planéta-isten elődje, a “kétarcú” Janus múltat lezáró és újat indító jellemrajza igazán időszerű a 2020-as évkezdetben! Mert egy oly keskeny kapuban, a kozmikus erők oly szigorú határvonalat húzó tér-idő pillanatában, oly hatalmas változások “szaturnuszi” küszöbén állunk mindannyian, amely a múlt hibáitól való eltávolodásra és tiszta Jézus-hittel teli, felelősségteljes változásokra sarkall bennünket! Ha tovább halogatjuk egyéni és közösségi megváltoztatni valóinkat, súlyos nehézségek törhetnek ránk. Ez a földi polaritás törvénye… Nincs idő a mellébeszélésre!

 

Kapu, határ, küszöb, idő – szaturnuszi fogalmak, melyek mindegyike konkrét és szimbolikus értelemben is meghatározza az előttünk álló esztendőt. Megrendítő erejű változások, mozgások határán állunk...

                A 2020-as évkezdet fejünk felett látható bolygóállása koncentrált formában igen komoly, körülbelül 500 évente ismétlődő, periódikusan mozgó, történelmi előképet idéz meg amelyről következő cikksorozatunk, a Kozmikus Újratervezés ad hírt!

 

A 2020. január 1. elindító égi konstelláció, korszakkapu, amely január 10. és 20. között kulminál. Olyan szellemi-identitásbeli - s nem utolsósorban - világi eseményekre ható “tér-idő kapu” – amely igen komoly üzenetet hordoz, s évekre előrevetítve hív cselekvésre bennünket!

(Bak Szaturnusz-Plútó - leszálló Holdcsomópont együttállása, és Bak Jupiter-Merkúr-Nap bolygócsoportosulása - trigon, majd kvadrát Bika Uránusz - szextil Halak Neptun - trigon Rák Felszálló Holdcsomópont)

               Ez az égi konstelláció arra ösztönzi a világi történéseket, hogy

minden eddigi tudásnak vélt tudás,

igaznak hitt, elavult hamisság,

agresszív hazugság,

amely mély válságba sodorta erkölcsi,

politikai, filozófia, gazdasági nézeteinket,

mint a hegyomlás leomoljon,

és új tudás, új falak, új struktúrák, új birodalmak épüljenek…

Szellemi, lelki és fizikai értelemben egyaránt!

Az idevezető út, azonban nem lesz könnyű...

A 2020-as év a polaritás végletes kétarcúságát hordozza:

megrendítő nehézsége ellenére

megrendítően felemelő pillanatokat ígér!

Olykor úgy érezzük majd, hogy cseberből vederbe esve, nincs nincs párbeszéd, nincs középút...

Éppen ezzel kényszerít válsztásra mindenkit jó és rossz, igaz és hamis között! 

               

Az egyre sűrűsödő konstelláció egyes részei már 2019 tavasza, más elemei 2019 ősze óta hatnak a Bak csillagjegy égiszében, ám - kiegészülve más hatalmas, olykor pusztító energiájú bolygóhatásokkal - 2020. január 10. és 20. között kulminálódnak, s világi szinten komoly változásokat “világrengető mozgásokat” jeleznek.

            Mindennek előzményeit tapasztalhattuk meg az organikus szervezetként működő Földbolygónak olyan területein, amelyek a szakrális földrajz szempontjából Bak “identitású” területre esnek.

Az alábbi néhány eseményt azért idézzük meg, mert jól láttatják az égi üzenetet. Ilyenek: a Balkán-hegységben, a balkáni országokban “gyűrűző“, vagy épp a Görög–szigeteken zajló mozgolódások De ide tartozik annak az Albániának a fizikai megremegése, borzalmas földrengése is – amely ország a világtörténelemben elsőként nyilvánította ki ateista identitását.

S ehhez a témakörhöz tartozik az egykori világbirodalom, s az “Eu-birodalom” alapító országa, Nagy Britannia “kimozdulása” Európa birodalmi struktúrájából is.

És hogy tovább fokozzuk a “hitetlentamások” számára a puszta “véletlenek” sorát, ide illeszkedik a Mexikót az Usa-tól elválasztó fal analógiája, vagy éppen Brüsszel városa, s az ott - vagyis az Európai Unió székvárosban - elindult lassú elmozdulás első mozzanata…

Ám Ausztrália tragédiája sem a véletlen műve! Ugyanaz a Bak Szaturnusz, Bak Plútó és Bika Uránusz bolygók egykori égi jelenlétének "árnyékában" jöt létre az modernkori Ausztrália, amely tragikus módon épp felperzselődik. S ez az az ország, amely szégyen szemre ott tart mára, hogy gyakorlatilag kipusztult az egykori, őshonos Ausztrál őslakosság... 

Mivel az igen összetett égi konstelláció, más fontos elemei Bika és Rák csillagjegyekben állnak, megmagyarázzák a további világi történések helyszíneit, az egykori Perzsia területét, Kis-Ázsia térségét, vagy éppen Velencét - hogy a teljesség igénye nélkül csakis a legfrissebb hírekre reagáljunk...

             

         A spirituális tudástól (Bak-Szaturnusz analógia) tehát nem félni kell, a spirituális tudás tudati-gondolati megújulásra ösztönző erejét éltetni kell (Bak-Plútó), hogy az elavult struktúrák szellemi megújításával (Bika Uránusz), Isten mindenhatósága előtti mély alázattal, a Teremtő kozmikus törvényeinek betartásával (Halak Neptun), az Istentől kapott szabad akarattal az ember jót cselekedjen!

Túl sok idő telt el közös történelmünkben, öncélú haszonszerzéssel, hatalmi befolyásolással, a hatalommal való visszaáéléssel, anyagi, lelki, szellemi gyarmatosítással, ősi, egyedi, nemzeti értékek átformálásával, kiirtásával.

Itt az idő, hogy egyéni célok helyett az Életet éltető, jobbító szándékú, magasabb rendű, isteni célok szolgálatába állítsuk - a megújulást sürgető égi erőforrások segítségével - saját emberi erőforrásainkat! (Bak Szaturnusz-Plútó - Leszálló Holdcsomópont együttállás, trigon Bika Uránusz, szextil Halak Neptun)

         Ezt segíti a Halak csillgjegyben álló Neptun, mely konstelláció az Unio Mystica, a Minden Egy elvének égisze alatt ontja ránk erőterét, így egyre több ember lesz képes felfogni az összefüggések láncolatát!

Az élet azon ok-okozati törvényét, miszerint életünk történései nem egymástól független események, hanem a Teremtés elvéből fakadó kozmikus rend és törvény szerint működő rendszer részei.

A Halak Neptun az őszinte, Krisztusi szeretet és az iSTeNi igazság jelképe, nagyon komolyan veendő erőtér! Éppen ezért van kitéve ez az értékrend megannyi támadásnak az ellenerő - mondjuk ki bátran - a SáTáN részéről. Mert ez is a polaritás kétarcú törvénye…

 

Ezért csak bizonyos történelmi korszakonként van akkora akadálya az életet éltető elvek végrehajtásának, mint ma. Csak bizonyos időközönként akkora a gonosz, ördögi szándék, mint ma, s csak a legfontosabb időkben volt annyi hamis, álszent, köpönyegbe bújt “próféta” mint ma. Mindezek okán kimondható, hogy ritkán volt annyi megtévesztett ember, mint ma.

A fejünk felett ható égi konstelláció következő változást hozó bolygója a Bikában álló Uránusz, mely 2019 és 2025 között jár ebben a jegyben, s hirtelen erejével megmozdítja (Uránusz) a lábunk alatt a talajt (Bika).

Ha nem vesszük az égi “adást”, Uránusz megújító, szellemi üzeneteit, akkor a régit, az ócskát, a rosszat, a társadalmi, szellemi, anyagi dogmává kövült időszerűtlent, fékevesztett lendülettel omlasztja szét, zúzza porrá, forgatja fel a lábunk alatt.

Ugyanakkor éppen ebben a jegyben állva arra ösztökél, hogy minden, a szerves életet szolgáló tradíciót, ötvözzük az újszerűséggel a fenntartható egyensúly érdekében!

Mindazt, amelyet mindeddig biztosnak, stabilnak véltünk, hatalmas,

mindent felforgató erejével,

szélvész sebességel alakítja át körülöttünk.

Ha mi magunktól nem változtatunk, akkor fizikai síkon, súlyos kényszerítő erejével hívja majd fel a figyelmünket Földanya, a termőföld, az abból származó fizikai javaink, így a földművelés és állattenyésztés megújítására, a régi szerves hagyomány technológiai megújítására, így például a vegyszerezésnek, a vegyianyagok, használatának és a vízháztartásnak a megreformálására. (Neptun és Uránusz analógiák)

De ugyanez az elkerülhetetlen reform vár bizonyára más, Bika analógiájú életterületekre, így a banki szférára, a pézügyi és biztosítási struktúrákra, a gazdaságra. Vagyis:

az anyagi javak,

a biztonság,

a gyarapodás mélyreható átgondolására!

 

A Bika Uránusz a megújuló energiaforrások és az újszerű technológiák segítségül hívására sarkallja az emberiséget. (a felsorolt kifejezések mindegyike uránuszi analógia)

             A harmadik, tömegekre ható, változást hozó, rossz esetben pusztító erejű planétánk a Bakban álló Plútó 2008 és 2023 között hatalmas erejével

képes akár átrajzolni a hatalmi térképet a bolygón,

s a megkérdőjelezhetetlennek, dogmává kövesedett tudásnak,

az anyag elsődlegességére épített szellemi-lelki-anyagibirodalmaknak”

a mindeddig

rendíthetetlennek vélt bástyáit omlaszthatja szét…

 

A Bak a hatalom, az egzisztencia, az életben elérhető magaslat, a hegy jelölője a csillagbölcseletben. A Plútó hirtelen, váratlan, durva átalakulások pusztító erejű képviselője, amely tudatmódosító, átváltoztató erejével a hatalmi struktúrákat bomlasztja szét és ad teret a tudattalanból feltörő, az oda száműzött gondolatoknak - a tömeg ereje által.

 

Elszámolnivalója lesz a Jóistennel mindazoknak, akik másokat befolyásolva, önző, egyéni érdekeik okán hazugságra építették a tudomány, a gazdaság, a pénzügy, s általában véve a társadalmi, politikai, szellemi és világi hatalom

égigérő falait.

(Bak Szaturnusz-Plútó-Leszálló Holdcsomópont együttállás)

 

Ám ne legyünk naívak! Az “átadás-átvétel” idején az “irodakulcsokat” nem fogják önszántukból átadni az ellenerő által befolyásoltak, az onnan pénzeltek, az azt kiszolgálók.

A plútó végletessége a falakat, határokat, gátakat és tudást szimbolizáló Szaturnusszal együttállva, hatalmas ellenszegülést, ideológiai, erkölcsi és fizikai rombolást, káoszt jelez!

 

A kor nehézsége, hogy

vajon azok a falak, azok az eszmék, azok a hatalmak, azon régi beidegződések omlanak-e össze elsőként, amelyek a hazugot, az elavultat képviselik, s nem azok-e amelyek a tiszta tradíciót?

            

             Az emberiség közös “hullámvölgyének” alján állva,

a kozmikus léptékű változások végső kimenetele nem kérdés! Az út felfelé vezet…

Azonban emberi léptékkel mért életidőnkben, a földi létezésünkben ez a harc bizonyára kemény lesz és igen hosszú ideig eltart még! Éppen ezért nem mindegy, toporgunk-e még, vagy cselekszünk! Nem kérdés, hogy az ellenerő az utóbbit választja…

 

Folytatjuk!

Címkék: Planétás
https://csizio.blogstar.hu/./pages/csizio/contents/blog/88390/pics/lead_800x600.jpg
Planétás
 
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Ezeket a cikkeket olvastad már?